目次

盧序.......................................................................................................................................................................... I

自序......................................................................................................................................................................... II

目次......................................................................................................................................................................... V

圖表目次........................................................................................................................................................... VIII

第一章 時代背景................................................................................................................................................ 1

第一節 InternetWWWNII............................................................................................................... 2

第二節 電子圖書館......................................................................................................................................... 6

第三節 元資料的興起背景.......................................................................................................................... 10

註釋................................................................................................................................................................... 12

第二章 元資料概論......................................................................................................................................... 15

第一節 元資料的類型................................................................................................................................... 17

第二節 地理元資料內容標準...................................................................................................................... 21

欄位介紹.................................................................................................................................................... 22

重要特色與設計原則............................................................................................................................... 24

第三節 政府資訊指引服務 (GILS)............................................................................................................. 26

重要特色與設計原則............................................................................................................................... 26

欄位介紹.................................................................................................................................................... 28

實例............................................................................................................................................................. 33

結語............................................................................................................................................................. 41

第四節 全球資源特性格式 (URC)............................................................................................................. 43

URL及其衍生問題................................................................................................................................... 43

URN架構與其使命.................................................................................................................................. 44

URC功用與未來發展趨勢..................................................................................................................... 45

註釋................................................................................................................................................................... 48

第三章 都柏林核心集.................................................................................................................................... 53

第一節 發展沿革........................................................................................................................................... 54

第一次研討會............................................................................................................................................ 54

第二次研討會............................................................................................................................................ 55

第三次研討會............................................................................................................................................ 62

第四次研討會............................................................................................................................................ 63

第五次研討會............................................................................................................................................ 64

第二節 欄位介紹........................................................................................................................................... 67

第三節 修飾詞(Qualifier................................................................................................................. 72

語言修飾詞(LANG............................................................................................................................ 72

架構修飾詞(SCHEME)和類別修飾詞(TYPE......................................................................... 75

第四節 重要特色與制定原則...................................................................................................................... 81

第五節 格式轉換........................................................................................................................................... 83

國際機讀編目格式(UNIMARC....................................................................................................... 83

美國機讀編目格式(USMARC......................................................................................................... 87

中國機讀編目格式(Chinese MARC............................................................................................... 91

政府資訊指引服務(GILS................................................................................................................. 96

註釋................................................................................................................................................................. 100

第四章 都柏林核心集國外研究計畫...................................................................................................... 103

第一節 北歐元資料計畫............................................................................................................................ 104

發展歷程.................................................................................................................................................. 104

著錄格式範本......................................................................................................................................... 105

實驗性資料庫.......................................................................................................................................... 112

結語........................................................................................................................................................... 113

第二節 分散式系統技術中心(DSTC................................................................................................ 114

TURNIP..................................................................................................................................................... 114

HotOIL...................................................................................................................................................... 116

MetaWeb................................................................................................................................................... 119

結語........................................................................................................................................................... 121

註釋................................................................................................................................................................. 123

第五章 元資料實驗系統(MES........................................................................................................... 125

第一節 系統特色簡介................................................................................................................................. 127

第二節 註冊子系統..................................................................................................................................... 130

第三節 都柏林核心集子系統.................................................................................................................... 133

著錄次系統.............................................................................................................................................. 134

查詢次系統.............................................................................................................................................. 136

第四節 查詢子系統..................................................................................................................................... 139

第五節 URL子系統..................................................................................................................................... 142

第六節 輔大圖書館資料查詢子系統....................................................................................................... 145

第七節 評價認證(SOAP)子系統......................................................................................................... 148

註釋................................................................................................................................................................. 153

第六章 未來發展趨勢與結語.................................................................................................................... 155

第一節 資源描述架構(RDF................................................................................................................ 157

註釋................................................................................................................................................................. 161

附錄一NISO Z39.53 的語言代碼............................................................................................................. 163

索引..................................................................................................................................................................... 171

圖表目次

1-1. WWW的使用者介面範例................................................................................................................................ 3

1-2. HTML寫作範例................................................................................................................................................... 3

1-3. 一個利用微軟Frontpage 97所建立測試網頁的原始檔案內容.......................................................... 5

2-1. 一個URC的實例畫面..................................................................................................................................... 45

3-1. 電子郵件中夾帶特殊格式檔案(微軟Internet 郵件軟體)............................................................ 58

3-2.一個CGI程式範例(使用PERL語言)........................................................................................................ 60

3-3. Netscape軟體中「一般設定」功能項的畫面........................................................................................ 61

3-4. 微軟「檔案總管」中「檢視資料夾選項」功能項的畫面.................................................................. 62

4-1. 北歐元資料計畫所使用著錄格式範本的部分畫面................................................................................. 105

4-2. 北歐元資料計畫實驗性資料庫的檢索介面.............................................................................................. 112

4-3. 使用北歐元資料計畫檢索介面查詢 metadata的結果顯示畫面.................................................. 113

4-4. DSTCURNURC對映的結果畫面..................................................................................................... 115

4-5. DSTCURNURC系統架構圖.............................................................................................................. 116

4-6. HotOIL檢索介面........................................................................................................................................... 116

4-7. HotOIL的查詢結果畫面.............................................................................................................................. 117

4-8. HotOIL呈現的最後查詢結果畫面............................................................................................................. 117

4-9. HotOIL中使用 List matching results directly 選項畫面.................................................... 118

4-10. 使用 List matching results directly 選項的查詢結果畫面................................................ 119

4-11. HotMeta元資料搜尋引擎的檢索介面................................................................................................. 120

4-12. 使用HotMeta查詢 metadata後的結果顯示畫面..................................................................... 120

4-13. HotMeta元資料搜尋引擎中使用DC.title選項............................................................................. 121

4-14. HotMeta中直接使用URL來查看一個特定資源的元資料畫面..................................................... 121

5-1. 元資料實驗系統首頁..................................................................................................................................... 125

5-2. 輔大圖書館資料查詢子系統首頁............................................................................................................... 128

5-3. 註冊子系統首頁.............................................................................................................................................. 130

5-4. 註冊子系統(新增)註冊畫面.................................................................................................................... 131

5-5. 註冊子系統修改註冊資料畫面.................................................................................................................... 131

5-6. 註冊子系統查詢畫面..................................................................................................................................... 132

5-7. 都柏林核心集子系統首頁............................................................................................................................ 133

5-8. 都柏林核心集子系統全部項目著錄部分畫面.......................................................................................... 134

5-9. 都柏林核心集子系統單一項目著錄(一般項目)部分畫面................................................................ 135

5-10. 都柏林核心集子系統單一項目著錄(關連值項目)部分畫面......................................................... 135

5-11. 都柏林核心集子系統更新部分畫面......................................................................................................... 136

5-12. 都柏林核心集子系統單一欄位查詢(一般項目)畫面...................................................................... 137

5-13. 都柏林核心集子系統單一欄位查詢(關連值項目)部分畫面......................................................... 137

5-14. 都柏林核心集子系統單一文件資料查詢部分畫面............................................................................... 137

5-15. 都柏林核心集子系統單一文件資料查詢結果顯示畫面...................................................................... 138

5-16. 查詢子系統首頁............................................................................................................................................ 139

5-17. 查詢子系統關鍵字查詢畫面...................................................................................................................... 140

5-18. 查詢子系統單一欄位查詢部分畫面......................................................................................................... 140

5-19. 查詢子系統布林邏輯查詢部分畫面......................................................................................................... 141

5-20. URL子系統首頁............................................................................................................................................ 142

5-21. URL子系統中的URL 著錄畫面................................................................................................................ 143

5-22. URL子系統中的URL更新畫面................................................................................................................. 143

5-23. URL子系統中的URL查詢畫面................................................................................................................. 144

5-24. URL子系統中的URN對映URL查詢部分畫面..................................................................................... 144

5-25. 輔大圖書館資料查詢子系統整筆書目資料查詢畫面........................................................................... 146

5-26. 輔大圖書館資料查詢子系統整筆書目資料查詢結果顯示畫面......................................................... 147

5-27. 輔大圖書館資料查詢子系統問卷調查畫面............................................................................................ 147

5-28. 評價認證(SOAP)子系統首頁............................................................................................................... 148

5-29. 評價認證子系統增加與刪除評審人首頁的部分畫面........................................................................... 149

5-30. 評價認證子系統增加評審人畫面............................................................................................................. 149

5-31. 評價認證子系統關鍵字查詢畫面............................................................................................................. 150

5-32. 評價認證子系統單一文件資料畫面......................................................................................................... 150

5-33. 評價認證子系統評審人查詢畫面............................................................................................................. 151

5-34. 評價認證子系統SOAP 種類查詢結果畫面........................................................................................... 151

5-35. 假想評價認證子系統—soap_mes的著錄畫面.................................................................................. 152

5-36. 假想評價認證子系統—soap_mes的更新部分畫面......................................................................... 152

 

3-1. ISO 639 二個字母語言代碼的部份清單。................................................................................................... 72

3-2. 都柏林核心集對映到國際機讀編目格式的對照表。............................................................................... 84

3-3. 都柏林核心集對映到美國機讀編目格式的對照表。............................................................................... 87

3-4. 都柏林核心集對映到中國機讀編目格式的對照表。............................................................................... 91

3-5. 都柏林核心集對映到政府資訊指引服務的對照表。............................................................................... 96